1. Home
  2. Docs
  3. Qi
  4. True Qi = Zhen Qi

True Qi = Zhen Qi

  • Formation: Zong Qi transformed into Zhen Qi. Yuan Qi stimulates this
  • transformation
  • Location: Stays in meridians; formed and circulated in meridians
  • Function: Transforms into Ying Qi and Wei Qi as needed.