1. Home
  2. Docs
  3. Qi
  4. Functions of Qi

Functions of Qi

A. Warming

• Qi = Yang; Blood = Yin
• Wei Qi has a warming function

B. Protecting: Wei Qi and Lung Qi

C. Raising: Spleen Qi; Middle Jiao Qi; Kidney Qi

D. Holding: Spleen holds Blood; Kidney hold urine; Lung holds sweat

E. Qi Hua:

• transformation and transportation, i.e. metabolism
• qi = blood = body fluid = essence

F. Promoting function: Yuan Qi promotes internal organ functioning