Yi Jing Theory

From Yi Jing theory: Wuji (empty condition) gave birth to Taiji (Yin Yang condition), Taiji gave birth to Liang Yi (two polarity condition), Liang Yi gave birth to Si Xiang (4 directions condition), Si Xiang gave birth to Bagua (eight directions condition),   Wuji means earth spleen (center) of body, Taiji means the Yin Yang […]

Continue reading