Nei Jing Gan Bu – Flavors for Today’s Tonification

Geng 庚 Yang Metal LI Bitter Flavor