Herb Suffixes = Part of the Plant

Pin Yin English Latin Example Exception
cao herb herba yi mu cao, han lian cao gan cao, long dan cao
gen root radix ge gen, ban lan gen
gen rhizome rhizoma lu gen, bai mao gen
shen root radix dang shen, dan shen
zhi twig ramulus gui zhi, sang zhi bu gu zhi, bai zhi
teng vine caulis ji xue teng, hong teng guo teng
pi bark cortex sang bai pi, mu dan pi xian ling pi
pi peel pericarpium chen pi, gua lou pi
ye leaf folium sang ye, ai ye
hua flower flos jin yin hua, hong hua
zi seed semen zi su zi, lai fu zi fu zi
zi fruit fructus cang er zi, chuan lian zi
ren seed semen xing ren, huo ma ren
ren kernel (inside of seed) fructus sha ren