Herb Prefixes = Preparation

Pin Yin Preperation Example
Xian – fresh, juicy xian lu gen, xian huo xiang
Sheng – raw, uncooked sheng gan cao, sheng di huang
Chao – toasted, dry fried chao bai zhu, chao mai ya
Zhi – honey fried zhi gan cao, zhi huang qi
Zhi – steamed Zhi da huang, zhi shou wu
Jiao – charred, over cooked jiao sha za, zong liu tan
Pao – popped pao jiang, pao shan jia
Duan – calcined duan shi gao, duan mu li