Commonly modified formulas

Part 1 Commonly modified formula

Si wu tang (Chuan Xiong, Dang Gui, Shu Di Huang, Bai Shao Yao) tao hong si wu tang xue fu zhu yu tang

Ba zhen tang shi quan da bu tang ren shen yang ying tang

shao fu zhu yu tang= si wu tang + shi xiao san+ others

Si jun zi tang— yi gong san—liu jun zi tang—xiang sha liu jun zi tang Ba zhen tang

Liu wei di huang w—zhi bai di huang w~qi ju di huang w.—mai wei di huang w.(ba xian chang shou wan) -ba wei di hu

Du qi w.(qi wei di huang wan)—er long zuo ci w.(Huwei+ci shi, wu weizi shi cang
pu)—-jin gui shen qi w.—ji sheng shen qi wan(jin gui shen qi wan+ niuxi, che qian zi)

Er chen tang.—wen dan tang(er chen tang +zhi shi, zhu ru,sheng Jiang) Hao qin qing
dan tang—Dao tan tang(Er chen tang +Zhi shi, tian nan xing)— Di tan
tang(Dao tan tang+shi cang pu,ren shen, zhu ru)
huang qin) qing qi hua tan wan(daotan tang+gua lou,xing ren,huang qin)
—ban xia bai zhu tian ma(Er chen tang+bai zhu, tian ma) —xing su san(Er chen tang +
others)—Liu jun zi tang(Er chen tang +si jun zi)—huo xiang zhen qi san(er chen+others)

Baohe wan(Erchen(no gancao, + shanzha, shenqu, laifuzhi, lianqiao)

Da cheng qi tang — xiaocheng qi — tiaoweicheng qi tang — zengyecheng qi tang
tiangwang bu xin da(Zeng ye tang+shengmaisan+ others)

Er miao san (Cang Zhu, huang Bai)— sang miao san — si miao san
si mo tang(renshen, wuyao,chenxiang binglang) — Liu mo tang (si mo tang(no
renshen)+mu xiang, zhi ke, da huang)