Chinese Herb Prefixes

 
Pin Yin Preparation Example
Xian Fresh, Juicy Xian Lu Gen, Xian Huo Xiang
Sheng Raw, Uncooked Sheng Gan Cao, Sheng Di Huang
Chao Toasted, Dry Fried Chao Bai Zhu, Chao Mai Ya
Zhi Honey Fried Zhi Gan Cao, Zhi Huang Qi
Zhi Steamed Zhi Da Huang, Zhi Shou Wu
Jiao Charred, Over Cooked Jiao Shan Za, Zong Liu Tan
Pao Popped Pao Jiang, Pao Shan Jia
Duan Calcined Dan Shi Gao, Dan Mu Li