Bai Lu – White Dew

báilù 白露

165°

Sep 7 – 9

condensed moisture makes dew white