Application of Herbs

Application of Herbs: seven emotions / aspects
1. Single application ( such as Du Shen Tang)
2. combinations:
1) mutual reinforcement / accentuation
long gu / mu li shi gao / zhi mu da huang / mang xiao ru xiang / mo yao e zhu / san leng
cang zu / ban xia hong hua / tao ren qu mai / bian xu da ji / xiao ji bai zhu / fu ling quari
xie / wu gong
2) mutual assistance/enhancement such as Fu Ling assists Huang Qi to tonify qi
and promote urination
3) mutual restraint / counteraction Such as Ban Xia and Tian Nan Xing toxicity is
reduced by Sheng Jiang
4) mutual suppression / detoxification (same as mutual restraint, just opposite
direction) Gan Cao reduces the toxicity of Fu Zi
5) mutual antagonism / inhibition such as Ren Shen together with Lai Fu Zi
6) mutual incompatibility such as 18 incompatibilities
Gan Cao (Rx. Glycyrrhizae) is incompatible with
1) hai zao(Hb Sargassii)
2) da ji(Rx Euphorbiae Seu Knoxiae)
3) yuan hua(Fl Daphnes Genkwa)
4) gan sui(Rx Euphorbiae Kansui)
Wu tou( Rx. Aconiti, including fu zi, chuan wu , cao wu) is incompatible with 4
Bs and G
1) bei mu(Bulbus Fritillariae)
2) gua lou(Fr Trichosanthis)
3) ban xia(Rz Pinelliae)
4) bai lian (Rx Ampelopsis)
5) baiji(RzBletillae)
Li Lu (Rz et Rx Veratri) all the shen and Xin/ shao
1) ren shen(Rx Ginseng)
2) dan shen(Rx Salviae Miltiorrhizae)
3) sha shen(Rx Glehniae)
4) ku shen(Rx Sophorae Flavescetis)
5) xi xin (Hb Asari Cum Radicis )
6) Shao yao(Rx Paeoniae, including Bai shao yao and chi shao yao
NOTE: xuan shen, dang sheng, tai zi sheng, xi yang sheng are included. (NO Hai Shen)
Nineteen Antagonisms:
Sulphur (Liu Huang) antangonizes Sal Glauberis(Po Xiao)
Hydrargyrum (Shui Yin) antagonizes Arsenicum (Pi Shuang)
Rx Euphorbiae Fischerianae (Lang Du) antagonizes Lithargyrum(Mi Tuo Zhen)
Sm Crotonis(Ba Dou) antagonizes Sm Pharbitidis(Qian Niu Zi)
Nitrum (Ya Xiao) antagonizes Rz Sparganii(San Leng)
Fl Caryophylli(Ding Xiang) antagonize Rz Curcumae Longae (Yu Jin)
Rx Aconiti(Wu Tou & Cao Wu)) antagonizes Cornu Rhinoceri(Xi Jiao)
Rx Ginseng(Ren Shen) antagonizes Excrementum Trogopterori(Wu Ling Zi)
Cx Cinnamomi(Rou Gui) antagonizes Halloysitum Rubrum(Chi Shi Zhi)