Zhi Mu

Zhi Mu

Rhizoma Anemarrhenae Asphodeloidis
Functions

1. Qi Level Heat /Yang ming heat
2. Def. heat – moisten & enrich yin
Excess & Deficiency heat

Notes:

4 Big’s – Bai Hu Tang
Yin def – Zhi Bai Di huang Wan for steam bones, thirst, pm sweat, hot flash