Xin Yi Hua

Xin Yi Hua

Flos Magnoliae / Magnolia
Functions

1. W-C
2. Nasal-Sinus problems – Rhinitis

Notes: