Xi Xin

Xi Xin

Herba cum Radice Asari Very pungent
Functions

1. W-C
2. Stop wheezing/ asthma
3. Stops pain

Notes:

Xiao Qing Long Tang –
WC w fluid in LU
Bi, toothache, h/a
Dosage: < 3 gm