Sang Ye

Sang Ye

Folium Mori Albae
Functions

1. W-H
2. Moistens lung (dry cough)

Notes:

Dry cough in Autumn – Sang Xing Tang
Mild WH (w Ju Hua ) – Sang Ju Yin
Yin Qiao San – stronger