Gui Zhi

Gui Zhi

Ramulus Cinnamomi Cassiae / Cinnamon
Functions

1. W-C
2. Harmonize Ying & Wei; stops sweat
3. Enters Ht; Warm Ht yang – chest bi
4. Invigorate blood – uterine fibroids
5. Warms meridians – bi syndrome

Notes:

Gui Zhi Tang – combo of gui zhi & bai shao yao tx wei qi def.
Gui Zhi Fu Ling Wan –
Uteriine fibroid dt Blood stag-