Ge Gen

Ge Gen

Radix Puerariae
Functions

1. W-H
2. Benefit throat
3. Relieve muscle & spine pain; esp. shoulder
4. Generate body fluids, tx thirst /Xiao Ke
5. Raises Yang Qi, tx diarrhea (acute / ch)
6. Vent rash

Notes:

Enters Spleen
Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang –
Diarrhea